Jump to content
Sign in to follow this  
Leonie

Official Program

Recommended Posts

Tirsdag den 17. marts

Ved ankomst i dansk luftrum vil D.M. Kong Willem-Alexander og Dronning Máximas fly blive eskorteret af to F-16 fly fra det danske luftvåben.

Velkomstceremoni i lufthavnen, Vilhelm Lauritzen Terminal

Kl. 10.00

Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima ankommer til Københavns Lufthavn, Vilhelm Lauritzen Terminal. Kongeparret modtages af Regentparret, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte og H.H. Prins Richard.

Den Kongelige Livgardes Æreskompagni inspiceres.

Officiel velkomst på Fredensborg Slot

Kl. 11.10

Kongeparret ankommer til Fredensborg Slot eskorteret af Gardehusarregimentets hesteskadron. Officiel fotografering med Regentparret og Kongeparret i Harsdorff Salen.

Læs mere om Fredensborg Slot.

Møde med den nederlandske erhvervsdelegation i Statsministeriet

Kl. 12.40

Kongeparret modtages af statsminister Helle Thorning-Schmidt på Christiansborg og holder møde med den nederlandske erhvervsdelegation. Efterfølgende overværer Kongeparret og statsministeren en underskriftsceremoni.

Frokost i Statsministeriet

Kl. 13.00

Statsministeren er vært ved en frokost for det nederlandske kongepar. Under frokosten vil statsministeren og Kong Willem-Alexander holde tale. Besøg hos Aalborg Universitet, København

Kl. 14.45

Kongeparret deltager sammen med Kronprinsparret i seminariet ’Sustainability of the Quality of our societies’ på Aalborg Universitet i København, hvor der efterfølgende vil være rundbordsdiskussioner.

Læs mere om seminaret.Reception med nederlandske borgere bosiddende i Danmark

Kl. 15.50

Kongeparret deltager i reception med nederlandske borgere bosiddende i Danmark på Glyptoteket.

Gallataffel på Christiansborg Slot

Kl. 20.00

Regentparret er værter ved et gallataffel på Christiansborg Slot til ære for det nederlandske kongepar. Fra den danske kongelige familie deltager Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie, Prinsesse Benedikte, H.H. Prins Richard samt H.H. Prinsesse Elisabeth.

Der vil være officielle taler ved Dronningen af Danmark og Kongen af Nederlandene.

Læs mere om Christiansborg Slot.

Onsdag den 18. martsSamsø

Velkomst ved borgmesteren

Kl. 10.25

Det nederlandske kongepar besøger sammen med Kronprinsparret Samsø, hvor de modtages af øens borgmester. Borgmesteren vil holde tale ved modtagelsen.

Besøg ved Samsø Efterskole

Kl. 10.50

Ved besøget på Samsø Efterskole vil Kongeparret og Kronprinsparret få en rundvisning og blive introduceret til efterskolens grønne udvikling med solceller og selvforsyning. Der vil være lejlighed til at hilse på efterskolens elever, som bl.a. præsenterer fysikprojekter og udøver forskellige sportsgrene, herunder dykning og golf. Afslutningsvis vil en af efterskolens elever vise skolens flysimulator samt fortælle om skolens aktiviteter.

Læs mere om Samsø Efterskole.Besøg ved Ballen Brundby fjernvarmeværk

Kl. 11.20

Kongeparret og Kronprinsparret besøger Ballen Brundby fjernvarmeværk, hvor et halmfyr forsyner 232 forbrugere på Samsø med vedvarende energi.

Under besøget vil Kong Willem-Alexander starte fyringsprocessen ved at aktivere startknappen.Læs mere om Ballen Brundby Varmeværk.

Besøg ved Energi Akademiet

Kl. 11.40

Hos Energi Akademiet vil Kongeparret og Kronprinsparret blive modtaget af akademiets medarbejdere. Efterfølgende deltager Kongeparret og Kronprinsparret i en rundkredsdiskussion om bæredygtighed og klimaforandringer sammen med repræsentanter fra nederlandske ministerier og erhvervsliv samt lokale fra Samsø, der beskæftiger sig med energi.

Læs mere om Energi Akademiet.Frokost

Kl. 12.15

Kongeparret og Kronprinsparret deltager sammen med bl.a. nederlandske virksomheder i frokost på restaurant Walthers Hvile med lokale råvarer. Besøg ved Bispebjerg Hospital

Kl. 16.00

Kongeparret besøger Bispebjerg Hospital, hvor der fortælles om principperne bag supersygehuse. Der vil blive udleveret legoklodser og molekylemodeller, som har været anvendt i projekter i forbindelse med de nye sygehuse. Efterfølgende vil Kongeparret tale med repræsentanter fra Bispebjerg Hospital samt repræsentanter fra nederlandske virksomheder, som beskæftiger sig med løsninger til bl.a. inventar og IT til sygehuse. Læs mere om Bispebjerg Hospital.

Nederlandsk returarrangement i Den Sorte Diamant

Kl. 19.00

Kongeparret afholder returarrangement i Den Sorte Diamant til ære for Regentparret. Fra den danske kongelige familie deltager Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie, Prinsesse Benedikte, Prins Richard og Prinsesse Elisabeth.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuesday, 17 March

Upon arrival in Danish airspace, the airplane carrying TM King Willem-Alexander and Queen Máxima will be escorted by two F-16 jets from the Danish air force.

Welcoming ceremony at the airport, Vilhelm Lauritzen Terminal

10.00

King Willem-Alexander and Queen Máxima arrive at Copenhagen International Airport, Vilhelm Lauritzen Terminal. The King and The Queen are received by The Queen and The Prince Consort, the Crown Prince Couple, TRH Prince Joachim and Princess Marie as well as HRH Princess Benedikte and HH Prince Richard.

The Royal Life Guard’s Guard of Honour will be inspected.

Official welcome at Fredensborg Palace

11.10

The King and The Queen arrive at Fredensborg Palace escorted by the Hussar Guard Regiment’s horse-mounted squadron. Official photographing with The Queen and The Prince Consort and The King and The Queen in the Harsdorff Room.

Read more about Fredensborg Palace.

Meeting with the Netherlands business delegation in the Prime Minister’s Office

12.40

The King and The Queen are received by prime minister Helle Thorning-Schmidt at Christiansborg, and they hold a meeting with the Netherlands business delegation. Afterwards, The King and The Queen and the prime minister attend a signing ceremony.

Luncheon in the Prime Minister’s Office

13.00

The prime minister hosts a luncheon for The King and The Queen of The Netherlands. During the luncheon, the prime minister and King Willem-Alexander will give speeches.

Visit at Aalborg University, Copenhagen

14.45

The King and The Queen participate together with the Crown Prince Couple in the seminar “Sustainability of the Quality of Our Societies” at Aalborg University Copenhagen, where there will be round-table discussions afterwards.

Read more about the seminar.

Reception with Netherlands citizens residing in Denmark

15.50

The King and The Queen take part in a reception with Netherlands citizens residing in Denmark at the Glyptotek.

State Banquet at Christiansborg Slot

20.00

The Queen and The Prince Consort are the hosts at a state dinner at Christiansborg Palace in honour of The King and The Queen of The Netherlands. Participants from the Danish royal family include the Crown Prince Couple, Prince Joachim and Princess Marie, Princess Benedikte, HH Prince Richard and HH Princess Elisabeth.

There will be official speeches by The Queen of Denmark and The King of The Netherlands.

Read more about Christiansborg Palace.

Wednesday, 18 March

Samsø

Welcome by the mayor

10.25

The King and The Queen of The Netherlands, together with the Crown Prince Couple, visit Samsø, where they are received by the island’s mayor. The mayor will give a speech at the greeting ceremony.

Visit at Samsø Efterskole

10.50

During the visit at Samsø Efterskole, The King and The Queen and the Crown Prince Couple will get a tour and be introduced to the continuation school’s green development and self-sufficiency. There will be an opportunity to greet the school’s students, who, among other things, will present physics projects and engage in various sports, including diving and golf. In conclusion, one of the school’s students will show the school’s flight simulator and tell about the school’s activities.

Read more about Samso Efterskole.

Visit at Ballen Brundby district heating plant

11.20

The King and The Queen and the Crown Prince Couple visit Ballen Brundby district heating plant, where a straw-fired burner supplies 232 users on Samsø with sustainable energy.

During the visit, King Willem-Alexander will start the firing process by activating the starter button.

Read more about Ballen Brundby district heating plant.

Visit at the Energy Academy

11.40

At the Energy Academy, The King and The Queen and the Crown Prince Couple will be received by the academy’s staff. Afterwards, The King and The Queen and the Crown Prince Couple take part in a round-table discussion about sustainability and climate change together with representatives from Netherlands ministries and business life as well as local people from Samsø who deal with energy.

Read more about the Energy Academy.

Luncheon

12.15

The King and The Queen and the Crown Prince Couple participate together with, among others, Netherlands companies in a luncheon at the restaurant Walthers Hvile with food made from local fresh ingredients.

Visit at Bispebjerg Hospital

16.00

The King and The Queen visit Bispebjerg Hospital, where they will hear a narrative about the principles behind "supersygehuse". Lego bricks and molecular models that have been used in projects in connection with the new hospitals will be handed over. Afterwards, The King and The Queen will talk with representatives from Bispebjerg Hospital and representatives from Netherlands companies that deal with solutions for, among other things, inventory and IT for hospitals.

Read more about Bispebjerg Hospital.

Netherlands reciprocal event at The Black Diamond

19.00

The King and The Queen hold a reciprocal event at The Black Diamond in honour of The Queen and The Prince Consort. Participants from the Danish royal family include The Queen and The Prince Consort, the Crown Prince Couple, Prince Joachim and Princess Marie, Princess Benedikte, Prince Richard and Princess Elisabeth.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry about the bold text.

The Danish Crown Prince Couple also participate in the visit at Bispebjerg Hospital with the Dutch King and Queen. (Thanks mls)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...